Privacyverklaring website(s) Brisker Groep B.V.
Middels deze privacyverklaring informeert Brisker Groep B.V., hierna te noemen Brisker, je over de wijze waarop
binnen Brisker wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens.
Brisker is de overkoepelende naam voor de groep van labels Pay for People, Holland Employment Experts en
Tentoo. Brisker, gevestigd in Rotterdam, Leeuwarden en Amsterdam is de verantwoordelijke voor de verwerking
van je persoonsgegevens. Brisker hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Jouw
persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Brisker houdt zich bij het verwerken van
persoonsgegevens aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna AVG, stelt.
In deze privacyverklaring lichten wij toe welke gegevens wij, wanneer en met welk doel verwerken. De
persoonsgegevens welke je aan ons verstrekt, worden opgeslagen op beveiligde servers en zijn niet toegankelijk
voor derden.

Van wie verwerken wij (persoons)gegevens en hoe komen wij aan deze (persoons)gegevens?
Indien je onze website bezoekt, een terugbelverzoek achterlaat, jezelf inschrijft voor de nieuwsbrief, je via onze
website een formulier invult of omdat je met Brisker correspondeert, verwerkt Brisker mogelijk jouw
persoonsgegevens en is deze privacyverklaring van toepassing.

Wat zijn persoonsgegevens en wat zijn cookies?
Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit
betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.
Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het bezoek aan onze website(s) door de browser wordt opgeslagen
op de computer, telefoon of tablet van de gebruiker. Het apparaat van de gebruiker is daarmee te herkennen
tijdens ieder bezoek aan onze website(s). Voor het gebruik van cookies gelden wettelijke regels, zowel de AVG
als de Telecommunicatiewet (Tw) is van toepassing. Op grond van de Tw moet Brisker de gebruikers van haar
website(s) informeren over het plaatsen en/of uitlezen van cookies.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Indien je onze website bezoekt of op een van hierboven omschreven formulieren contact heeft gezocht of zoekt
met Brisker, verzamelt Brisker mogelijk een aantal persoonsgegevens. Hieronder tref je een overzicht aan van de
persoonsgegevens welke wij mogelijk van jou kunnen verzamelen:
❖ Als je onze website bezoekt: Cookies en IP-adres.
❖ Als je een formulier op de website invult: voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.
❖ Als je ons mailt, belt of schrijft: voornaam, achternaam en de gegevens die je aan ons verstrekt.
❖ Als je solliciteert via onze website(s) of social media: voornaam, achternaam, e-mailadres,
telefoonnummer, curriculum vitae en de gegevens die je aan ons verstrekt.

Bovenstaande persoonsgegevens verwerken wij enkel wanneer dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld omdat wij
moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of omdat het noodzakelijk is om je vraag te beantwoorden.
Brisker maakt geen gebruik van automatische besluitvorming. Onze website(s) bevatten tevens hyperlinks naar
websites van andere partijen, waarover wij geen controle kunnen uitoefenen.

Welke cookies gebruiken wij op de website(s)?
Op onze website(s) wordt gebruikt gemaakt van functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn
cookies die technisch noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Zonder de cookies werken de
taalkeuzes bijvoorbeeld niet. Voor deze cookies is geen toestemming vereist. De cookies hebben geen effect op
je privacy; de cookies bevatten geen persoonsgegevens. Analytische cookies zijn cookies die helpen om de
website te verbeteren. Van de informatie die middels deze cookie wordt verzameld, worden statistieken
gemaakt. Voor deze cookies is geen toestemming vereist mits de cookies alleen gebruikt wordt om gebruikers te
tellen. De cookies hebben geen effect op je privacy; de cookies bevatten geen persoonsgegevens en de
statistieken zijn niet te herleiden naar personen.

Voor welke doeleinden worden jouw persoonsgegevens en cookies verwerkt?
Jouw persoonsgegevens worden voor verschillende doeleinden verwerkt. Wij gebruiken je persoonsgegevens
bijvoorbeeld om contact met je op te nemen, je vraag in behandeling te nemen en/of om je sollicitatie te
beoordelen. Indien je naar aanleiding van een offerteaanvraag klant wordt van Brisker, zullen wij aanvullende
gegevens bij je opvragen. Indien je bij Brisker in dienst treedt, hebben wij ook aanvullende (persoons)gegevens
nodig. Je zult dan een aangepaste privacyverklaring ontvangen.
De functionele cookies worden gebruikt om het gebruik van de website(s) gemakkelijker te maken, de prestaties
van de gebruikerservaring te verbeteren en de website(s) te personaliseren. Door de functionele cookies worden
voorkeuren zoals taal en locatie opgeslagen, de browserinstellingen van de gebruiker uitgelezen om de
website(s) optimaal op het beeldscherm te kunnen weergeven en wordt misbruik van onze website(s)
opgespoord door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registeren. Daarnaast is de
chatfunctie hierdoor beschikbaar, is het mogelijk om te reageren op onze blogartikelen en is het mogelijk om op
jouw interesse afgestemde reclame te tonen op onze website(s).
De statistieken afkomstig van de analytische cookies geven inzicht in hoe vaak de website(s)/pagina’s bezocht
worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen en de volgorde waarin de bezoeker de verschillende
pagina’s van onze website(s) bezoekt. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij beoordelen welke delen van
onze website(s) aanpassing behoeven en kunnen wij onze website(s) optimaliseren op gebruikersgemak, laadtijd
en leesbaarheid.

Wat zijn de grondslagen voor het gebruik van jouw persoonsgegevens?
Wij mogen je persoonsgegevens alleen verwerken indien wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. Wij
verwerken je persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

❖ Uitvoering overeenkomst: indien je in dienst of klant bent bij Brisker verwerken wij jouw
persoonsgegevens om de afspraken met je uit te voeren.
❖ Op basis van je toestemming: in een aantal gevallen vragen wij eerst toestemming voordat wij de
persoonsgegevens verwerken. Indien je toestemming geeft betekent dit dat je ermee akkoord bent dat
wij je persoonsgegevens verwerken. Wij wijzen je er hierbij op dat je jouw toestemming weer mag
intrekken.
❖ Op basis van een gerechtvaardigd belang: in sommige gevallen zijn wij van mening dat wij een
gerechtvaardigd belang hebben om je persoonsgegevens te gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn
marketingdoeleinden en het onderzoeken en verbeteren van de website.

Wanneer verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden?
Jouw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden als dit nodig is om je vraag te kunnen beantwoorden,
je solliciteert voor een functie bij een klant van Brisker, als wij daartoe een wettelijke verplichting hebben of in
gevallen waarbij wij bij de uitvoering van onze dienstverlening gebruik maken van een externe dienstverlener. Zo
gebruiken wij bijvoorbeeld een aantal IT-leveranciers ten behoeve van onze dienstverlening. Wanneer wij
gebruik maken van de diensten van derden, worden er met deze partijen afspraken gemaakt over een juiste
verwerking van de (persoons)gegevens. Op deze manier is gewaarborgd dat je (persoons)gegevens ook door
deze derden vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend in het kader van het door ons bepaalde doel. Een
verzoek tot inzage van het volledige overzicht kun je sturen naar privacy@briskergroup.nl.

Verwerken wij persoonsgegevens buiten de EER en Zwitserland?
We streven ernaar om je persoonsgegevens niet door te geven aan derden buiten de EER en Zwitserland. Het
kan voorkomen dat een derde persoonsgegevens verwerkt buiten de EER en Zwitserland. Brisker gaat hier alleen
mee akkoord indien het land waar de persoonsgegevens worden verwerkt een passend beschermingsniveau
biedt of indien doorgifte is toegestaan op grond van een van de wettelijke bepalingen uit de AVG.

Welke rechten heb je met betrekking tot jouw persoonsgegevens?
Op grond van de AVG heb je een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Je hebt recht op
inzage in je persoonsgegevens, rectificatie, het wissen van je persoonsgegevens, beperking van het gebruik van
je persoonsgegevens, overdraagbaarheid van je persoonsgegevens en je kunt in sommige gevallen bezwaar
maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens. Tevens kun je de eerder aan ons verleende toestemming
voor de gegevensverwerking te allen tijde intrekken.
Indien je een van de hierboven genoemde rechten wenst uit te oefenen, kun je hiertoe een verzoek sturen naar
privacy@briskergroup.nl. Verzoeken worden binnen een termijn van vier weken in behandeling genomen.
Brisker wijst je erop dat niet aan ieder verzoek voldaan kan worden. Indien Brisker wettelijk verplicht is
informatie te bewaren zal Brisker dit doen.

Voor welke periode bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Alle persoonsgegevens die je aan ons verstrekt worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel
waarvoor zij zijn verzameld en niet langer dan wettelijk is toegestaan. In ieder geval bewaren wij de door jou
verstrekte persoonsgegevens voor de termijn die nodig is om de door jou gestelde vraag of sollicitatie in
behandeling te nemen.

Heb je een vraag of een klacht?
Als je vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens kun je je richten tot Brisker,
Afdeling Legal, Parklaan 28, 3016 BC Rotterdam of kun je contact opnemen via privacy@briskergroup.nl. De
functionaris gegevensbescherming (FG) van Brisker is Jessica Keemink.
Tevens heb je het recht om een privacyklacht in te dienen bij De Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is de
onafhankelijke Nederlandse toezichthouders op de naleving van de Europese en nationale regels voor de
bescherming van persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
Wijzigingen
Brisker behoudt zich het recht voor de privacyverklaring aan te passen. Op de website van Brisker en de websites
van de dochtermaatschappijen van Brisker vind je altijd de laatste versie. De laatste versie is van 22 maart 2022.